Komisja zwraca się do POLSKI o przestrzeganie prawa ochrony środowiska przy opracowywaniu programu zapobiegania powodziom

Komisja zwraca się do POLSKI o przestrzeganie prawa ochrony środowiska przy opracowywaniu programu zapobiegania powodziom

Komisja Europejska ma szereg wątpliwości związanych z wpływem na środowisko polskiego programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Choć program będzie miał wpływ na stan wielu zbiorników i obszarów objętych programem darmowe porno „Natura 2000”, nie przeprowadzono w związku z nim odpowiedniej oceny skutków z uwzględnieniem celów w dziedzinie ochrony środowiska przewidzianych w przepisach UE zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się, że spośród 410 projektów realizowanych w ramach programu około 120 może mieć znaczny wpływ na 50 różnych obszarów „Natura 2000”.

Zgodnie z dyrektywą siedliskową uzasadnieniem dla tego rodzaju projektów może być nadrzędny interes publiczny, pod warunkiem że zaproponowane zostaną działania wyrównawcze, a alternatywne rozwiązania starannie przeanalizowane. Nie wydaje się jednak, by w tym przypadku warunki te zostały spełnione. Istnieją też wątpliwości co do zgodności z ramową dyrektywą wodną. Program naraża bowiem na niebezpieczeństwo zdolność niektórych zbiorników wodnych do osiągnięcia do 2015 r. stanu zadowalającego z punktu widzenia ochrony środowiska. Choć Komisja w pełni popiera porno francais dążenia Polski do stworzenia infrastruktury przeciwpowodziowej, która pomoże chronić ludzi i dziedzictwo kulturowe, zgodnie z jej stanowiskiem wysiłki te muszą być zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska.

W listopadzie 2012 r. Komisja przesłała Polsce oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia, ale ponieważ Polska wciąż nie podjęła niezbędnych działań, aby naprawić tę sytuację, Komisja przesyła uzasadnioną opinię, na którą Polska musi udzielić odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Relacja ze spotkania z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna Środowisko)

Spotkanie 20 czerwca 2013 – Komisja Europejska i NGO-sy
Termin i lokalizacja: 20 czerwca br. od godz. 16.00 do 20.00 w sali konferencyjnej przedstawicielstwa Komisji w Warszawie (ul. Jasna 14/16A, centrum Jasna, II piętro).
Obecni ze strony Dyrekcji Generalnej Środowisko Komisji Europejskiej w Brukseli:

George Kremlis, Dyrektor działu Wspieranie Przestrzegania Prawa, Polityka Spójności, Semestr Europejski, cz.1 (Enforcement, Cohesion Policy and European Semester, Cluster 1),

Alicja Kozłowska, pracownik techniczny działu odpowiedzialny za sprawy naruszeń prawa środowiskowego EU w Polsce (Polish case handler), Katarzyna Kot i Aleksandra Kozłowska z tego samego działu, oraz pan Przemysław Ogiński, z działu Natura 2000.
Obecni z strony Organizacji pozarządowych i instytucji naukowych w Polsce:
– Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników Świebodzin), moderator spotkania
– Monika Kotulak (Klub Przyrodników Świebodzin)
– Urszula Biereznoj-Bazile (Klub Przyrodników Świebodzin) – wypowiedź o zbiornikach retencyjnych i rolnikach kopiących rowy
– Przemysław Nawrocki (WWF Polska – Rzeki dla życia)
– Piotr Nieznański (WWF Polska – Kierownik Działu Ochrony Przyrody)
– Stefan Jakimiuk (WWF Polska – Duże drapieżniki w Polsce)
– Monika Marks (WWF Polska – Klimat i energia)
– przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Katowice – wypowiedz o funduszach
– przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Warszawa – energetyka
– Radosław Gawlik (Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Wrocław) rzeka Bóbr, nowa kopalnia odkrywkowa
– Hanna Schudy (Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Wrocław)
– Artur Furdyna (Towarzystwo Przyjaciół Iny i Gowienicy, Szczecin)
– Roman Żurek (Instytut Ochrony Środowiska PAN w Krakowie)
– Sylvie Derdacki (Fundacja Europejskie Centrum Ziemi, Kraków)
– Iwona Jasser z UW (Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Warszawa)
– Ewa Jabłońska (Uniwersytet Warszawski) – autorka mapy prac regulacyjnych
– Radosław Ślusarczyk (Pracownia na rzecz wszystkich istot, Bielsko-Biała)
– Sylwia Szcutkowska (Pracownia na rzecz wszystkich istot, Bielsko-Biała)
– Jacek Engel (Fundacja Greenmind, Warszawa)
– Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa)
Na początku spotkania udało się zaprezentować Dyrektorowi George Kremlisowi z Komisji Europejskiej kulę z Akcji “Warkocze Białki”, jako symbol akcji artystyczno-społecznej prowadzonej na rzecz ochrony górskiej rzeki Białki. Przez cały czas trwania spotkania z NGO-sami, gdzie głównym tematem była melioracja naturalnych rzek w Polsce (stanowią 20 % rzek) i ich katastrofalne skutki na środowiska naturalnego i bioróżnorodności, kula na stole Komisji emanowała swoją dobrą kolorową energią na obrady.
Dyrektor George Kremlis potwierdził, że szczególnie ważną kwestią dla Unii jest współpraca z NGO-sami, aby móc wspólnie, dzięki ich dokładnym raportom i skargom, zapobiec temu problemowi. Przekonywał, że jest gotowy powstrzymać dalszy rozwój tej patologicznej sytuacji, stosując różne sankcje w tym wstrzymanie dofinansowania bezsensownych projektów melioracyjnych i regulacyjnych, które są ewidentnie zrealizowane w Polsce po to aby “konsumować pieniądze” wbrew prawu unijnemu i Dyrektywie Wodnej. Według WWF Polska, aż 9000 km naturalnych rzek zostały zdewastowane przez te 3 ostatnie lata. Mimo starań Komisji jednak nie da się szybko zareagować na tę sytuację w Polsce, gdyż procedury prawne są zawiłe.
Przewiduje się przeprowadzenie szkoleń wysokich urzędników administracji państwowej przez kolegów po fachu z Anglii. Przywiduje się również powołanie nowej instytucji kontrolnej, do której zostaną oddelegowani inspektorzy kontrolujących realizację programów ochrony (rzeki, rolnictwo itp.). NGO-sy w Polsce będą miały bezpośredni kontakt z wybranym inspektorem do danego programu, co usprawni już dobrze funkcjonującą współpracę z Komisją.
Po wystąpieniu dyr. Kremlisa, każdy z przedstawicieli obecnych NGO-sów (ok. 10) zaprezentował problemy w aspekcie swojej działalności. Moderatorem spotkania był związany z tematyką ochrony rzek Paweł Pawlaczyk (z Klubu Przyrodników).
Omówiono kilka szczególnie reprezentatywnych zagadnień:
ogólnopolska mapa WWF (Przemysław Nawrocki),
rzeka Bóbr (Radosław Gawlik z Eko-Unii),
wypowiedź o zbiornikach retencyjnych i rolnikach kopiących rowy (Urszula Bierzula Biereznoj-Bazile z Klubu Przyrodników),
projekt budowy nowych zapór na Wiśle. Prof. Roman Żurek przedstawił, że dzieje się źle w Polsce bo całe zarządzanie jest dwutorowe i strona rządowa nie panuje nad stroną samorządową, rząd oszukuje KE prowadząc poza oficjalnymi Planami gospodarowania wodami w dorzeczach szereg pozaplanowych programów. Brakuje prawdziwego planu gospodarowania wód w Polsce, a nowy „master plan”, który ma być przygotowany przez rząd już dziś wydaje się, że powieli starą listę inwestycji i będzie kolejnym bublem prawnym.
Oprócz aktualnej sytuacji rzek w Polsce, omówiono nowy projekt kopalni odkrywkowej w rejonie Legnicy i Gubina, geologiczno-CO2 (Zielona sieć) i aspekty prawne (Paweł Pawlaczyk)
W sprawie złej dystrybucji funduszy na rzecz ochrony środowiska w Polsce: czy dla rolnictwa czy dla NGO-sów. Fundusze WFOŚiGW nie będą już dostępne dla NGO-sów, a unijne granty na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej mają być finansowane z tej samej puli jak programy dotyczące kultury i turystyki – grozi to ich marginalizacją.
Wręczono wszystkim obecnym przedstawicielom KE stanowisko PTG w sprawie rzek, oraz skargę radnego z Krakowa na budowę spalarni śmieci na terenie zalewowym Wisły, co jest sprzeczne z dyrektywą powodziową.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej byli cały czas bardzo uważni; kiedy coś nie było jasne, dodatkowo interweniowała Pani Alicja Kozłowska (Polish case handler), która wykazała się dużą wiedzą i kompetencją. Podkreślała, że od lat mają problemy w Brukseli z dużym oporem tzw. „meliorantów” z Polski, którzy w tej części Europy tworzą mocny lobbing, do którego nic nie dociera a wymiana z nimi to nie kończący się ping pongiem na argumenty. Dyrektor Kremlis nie krył swoich obaw, że tu w Polsce dużo kuleje z strony administracji państwowej i rządu i dlatego chciał się spotkać z NGO-sami, przed spotkaniem z przedstawicielami rządu polskiego i Ministerstwa Środowiska w następnym dniu (21.06.2013). Prosił NGOsy o przygotowanie w najbliższym czasie spójnej listy zagadnień do analizy, aby Komisja mogła w Brukseli przedstawić konkretne dowody i argumenty, bo problem jest złożony, dotyczy całego kraju i setek pojedynczych małych spraw. Na końcu spotkania, zabrał z nieukrytą satysfakcją pierwsze merytoryczne materiały podane w teczce WWF: różne raporty i badania z statystykami i zdjęciami, kopię skarg, plakat z mapą dewastowanych polskich rzek WWF, ilustrowaną prezentacją prof. Romana Żurka i Pawła Augustynka-Halnego oraz folder “Warkocze Białki”.
Dalsza debata z panią Alicją Kozłowską odpowiedzialną z ramienia Komisji za Polskę i przedstawienie rzetelnej sytuacji w Polsce, trwała jeszcze do godz. 20.00.
Komentarza protokolantki
Bardzo miło było patrzeć, że tak wspaniali ludzie w Polsce i Europie łączą się na rzecz ochrony polskiej dzikiej przyrody ale przeraża fakt, że jest ich w końcu tak mało – zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę ogromna liczbę oponentów. Wydaje się, że bez pomocy i protestów krajowych NGO-sów, które nagłośnią marnotrawstwo pieniędzy i degradację środowiska, sama Komisja Europejska nie wiele będzie w stanie zrobić.

Protokół: Sylvie Derdacki (Fundacja Europejskie Centrum Ziemi)
razem z prof. Romanem Żurkiem (Instytut Ochrony Środowiska PAN w Krakowie)